مراحل خرید ماشین به شرح زیر میباشد

 

بعد از تکمیل کلیه مدارک زیر شخصا یا به وکالتی درخواست خود رو در یکی از شعبه های کنترل تکنیک به صورت حضوری با وقت قبلی انجام دهید

 

1.       قرارداد خرید ماشین از گاراج یا شخص

2.       سند آزاد شده ماشین در دو برگه زرد و خاکستری برای ماشینهای لوکزامبورگی

3.       شماره پلاک معمولی یا پلاک شخصی درخواست از شعبه های کنترل تکنیک

4.       کارت سبز بیمه ماشین از یکی از آژانس های بیمه

5.       درصورتی که ماشین خارج از لوکزامبورگ خریداری شده باشد حتما باید ماشین همراه با بیمه و پلاک و قرارداد خرید به یکی از دفتر های گمرک جهت دریافت کارت آبی گمرک مراجعه شود

6.       فرم مخصوص ثبت ماشین

7.       هزینه تمبر باطل کردن در کنترل تکنیک

8.      در صورتی که هنوز کنترل تکنیک ماشین اعتیار داشته باشد میتوانید با قبول کنترل قبلی دیگر برای مراحل مجدد گرفتن کنترل جدید نروید

9.       کارت شناسای معتبر

 

 

آدرس ها و منابع مورد احتیاج

لینک اطلاعات مربوط به خرید ماشین از لوکزامبورگ

لینک اطلاعات مربوط به خرید ماشین خارج از لوکزامبورگ

لینک آدرس های چاپ پلاک ماشین

لینک چک کردن شماره پلاک خصوصی آنلاین

لینک آدرس شعبه های گمرک

لینک آدرس گرفتن وقت قبلی از کنترل تکنیک


Demande de mise hors circulation.pdf Demande de mise hors circulation.pdf
Size : 46.758 Kb
Type : pdf
Renonciation au Contrôle Technique.pdf Renonciation au Contrôle Technique.pdf
Size : 258.888 Kb
Type : pdf
Contrat de vente type voiture d’occasion.pdf Contrat de vente type voiture d’occasion.pdf
Size : 195.266 Kb
Type : pdf
راهنمای وکالتنامه.pdf راهنمای وکالتنامه.pdf
Size : 2333.659 Kb
Type : pdf
Mandat.pdf Mandat.pdf
Size : 139.318 Kb
Type : pdf

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl