از پيشنهادها و نظرات سازنده شما در جهت ارائه خدمات بهتر استقبال می نمائیم. شما می توانيد با درج نظرات خود در فرم فوق و ارسال آن ما را در تحقق اين امر ياري نماييد


TEL : (+352) 691 19 11 19

Fax :  (+352) 27997985

Email : info@aiklux.com


AIKL A.S.B.L

Registration number: F10948

16, Rue du Pont

L-6471 Echternach


انجمن جهت ترویج و گسترش فعالیتهای (مدیریت و سازماندهی؛ هزینه های جاری؛ خدمات داوطلبانه و....) نیازمند کمک شما علاقمندان و خیرین محترم می باشد

کمکهای شما میتواند به دو صورت مادی و یا همکاری داوطلبانه باشد. از همراهی و همکاری شما پیشاپیش متشکریم


شماره حساب جهت کمک های مادی

AIKL asbl

BIC : CCRALULL

IBAN : LU49 0099 7800 0055 2307

تماس با ما

برای ارسال و تایید نهایی درخواستتان روی آیکون من رباط نیستم کلیک کنید و جواب مناسب را انتخاب کنید

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl