ارزشیابی مدرک تحصیلی یا دانشگاهی در لوکزامبورگ

 

برای ارزشیابی مدرک تحصیلی خود باید مدارک زیر را کامل کرده و به آدرس زیر ارسال کنید


ترجمه مدرک

ترجمه ریز نمرات

فرم درخواست ارزشیابی

کپی برابر با اصل در شهرداری

کپی کارت اقامت یا پاسپورت

 رزومه کاری یا سی وی

فیش پرداخت واریز 125 یوروبه شماره حساب مندرج در فرم راهنما

 

 

Ministère de l'Éducation nationale

de l’Enfance et de la Jeunesse

IBAN : LU131111001146790000 

BIC : CCPLLULL

 

در صورت تکمیل همه مدارک به آدرس زیر ارسال کنید

 

Au Ministère de l'Éducation nationale

de l’Enfance et de la Jeunesse

Service de la reconnaissance des diplômes

L-2926 Luxembourg


Demander une reconnaissance de diplômes.pdf Demander une reconnaissance de diplômes.pdf
Size : 398.646 Kb
Type : pdf

 

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl