ئهو بهڕێزانهی كهئارهزوومهند و خوازیارن ببنهئهندام لهئهنجوومهن، دهتوانن فۆڕمی داواكاری بوون بهئهندام لهئهنجوومهن پڕبكهنهوه،هاوپێج لهگهڵ ئهم بهڵگهنامانهی خوارهوه به ئیمێڵ یان بۆ ناونیشانی ئهنجوومهنی ڕهوانه بكهنهوه.

 


بهڵگهنامه پێویستهكان:

- كۆپی شوناسی باری شارستانی (بۆ پهنابهران كۆپی وهرهقه سورهكه‌)

- وێنهیهكی مامهڵه

 


سود و بهرژهوهندیهكانی بوون به ئهندام له ئهنجوومهن لهم چهند خاڵهی خوارهوهدا خۆی دهبینێتهوه:

 
- پێدانی زانیاری و ئاگادار بوون له ههواڵ و ڕووداوه ههنووكهیی و تازهكان‪.
- ڕاوێژكاری و پێدانی زانیاری له بابهت و بوارهكانی ئیقامه، خولهكانی ڕاهێنان‪.
- ڕاوێژكاری له بواری مافناسی و یاسایی‪.
- ڕاوێژكاری بواری دهرونناسی و كۆمهڵایهتی‪.
- بهشدار بوون له چالاكیه گشتی خێرخوازیهكان‪.
- سوود وهرگرتن له ئاسانكاری و ئۆڤهرهكانی ئهنجوومهن‪.
- بهدهستهێنانی زانیاری تایبهت له بوارهكانی بازرگانی و مافناسی و یاسادا‪.
‪‫- ناسین و تێكهڵاو بوون له گهڵ چالاكوان و ئهندامانی تری  ئهنجوومهن‪.
‪‫- بهشداری پێكردن لهكردنهوهی خول و دهوره تایبهتیهكانی ڕاهێنان تایبهت بۆ ئهندامان‪.
‪‫- پێدان و گهیاندنی زانیاری و ههوڵدان بۆ سود وهرگرتن و بهژداری پێكردن لهو پێشانگا و كۆبونهوه‌‌ كلتوری و ڕۆشنبیریهكانی كه تایبهت سازدهكرێ و دهگیرێ بۆ ئهندامان‪.
- مافی بهشداریكردن له گهشت و گوزار و بۆنه فهرههنگی و هونهریهكاندا‪.
- مافی بهشداریكردن له دانیشتن و كۆبونهوه تایبهتیهكانی توانامهندی، و برهودان و بههێزكردنی تواناكان‪.
- بههرهمهند بوون له ههقی به ئهندام بوون بهتایبهت بۆ وەرگێرانی بەڵگەنامە و دیکۆمێنتهكانتان.
- بهشداری كردن له چالاكیه وهرزشیهكاندا‪.
-  بهشداریكردن له خول و دهورهكانی فێربوونی به بازاڕ كردن، دواتر بهخشین و پێدانی بڕوانامهی دبلۆمی جێباوهڕ.
-  گهڕانهوه و پێدانی ڕێژهیهكی باش بۆ ئهو كهسانهی باگهشه و ڕیكلام دهگرن و دههێنن بۆ بڵاو كردنهوه


شایهنی ئاماژه بۆ كردنه، ئهو بابهتانهی كه لهسهرهوه باسكراون و ئاژهیان پێدراوه تهنها ههندێكه لهو بهرژهوهندی و سوودانهی كه ئهندامان دهتوانن سوودی لێوهربگرن،  بۆیه ئهو بهڕێزانهی كه دهبنه ئهندام یان دهگهنه دهستهی بهڕێوهبهران دهتوانن زۆر لهوه زیاتر سوودمهندبن كه لێرهدا ئاماژهیان پێنهدراوه، ههروهها به شێوهیهكی گشتی له كردنهوهی ههر خول و دهوره و ڕاهێنانێكی تازه له تهوهره و بوارهكانی فهرههنگ و هونهری و پیشهوهری ئهنجوومهن جێگه و ئۆڤهری تایبهتی دهبێت بۆ ئهندامهكانیFax :  (+352) 27997985

Email : info@aiklux.com


AIKL A.S.B.L

16, Rue du Pont

L-6471 Echternach


AIKL asbl

BIC : CCRALULL

IBAN : LU49 0099 7800 0055 2307

ڕەگەززانینی زمانی

تكایه زمانی مه تنی نامه ی داواكاریه كه ت ده ستنیشان بكه تكایه له كۆتایدا بۆ ناردن و دڵنیا بوون كلیك بكه له سه ر ئایكۆنی من ڕۆبۆت نیم و وه ڵامێكی شایسته هه ڵبژێره‫‬

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl